[Đăng ngày: 31/10/2013]
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                   Số:   /XHNV-ĐT                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2013


THÔNG BÁO

V/v phát phiếu đăng ký môn học, HK I năm học 2013 - 2014 cho sinh viên hệ chính quy

   Phòng Đào tạo sẽ in phiếu đăng ký môn học của HK I, năm học 2013 - 2014 cho sinh viên hệ chính quy. Bắt đầu từ ngày 04/11/2013, sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để nhận phiếu đăng ký.

 

o   Mỗi sinh viên sẽ nhận được 1 phiếu đăng ký môn học để đóng học phí. Những sinh viên thuộc diện bảo lưu hoặc chuyển khoa liên hệ trwcj tieeps với phòng Đào tạo để nhận kết quả đăng ký.

o   Sinh viên năm 1 vào mục Sinh viên - tra cứu/ Kết quả học tập - tín chỉ trên trang web phòng Đào tạo (http://pdt.hcmussh.edu.vn) để kiểm tra các môn học đã được đăng ký, nếu còn thiếu môn học nào mà mình đang học nhưng không có tên, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để đăng ký bổ sung. Thời gian đăng ký từ ngày 04/11/2013 đến ngày 08/11/2013.

o   Nhằm trang bị thêm kỹ năng mềm cho sinh viên, phòng Đào tạo sẽ mở lớp "Kỹ năng mềm" (sinh viên vào website phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu). Sinh viên nào có nhu cầu theo học môn học này SV viết đơn đăng ký và nộp tại phòng Đào tạo từ ngày 04/11/2013 đến ngày 08/11/2013.

o   Đề nghị sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo này.

 

                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
   * Nơi nhận:
   - BGH (để báo cáo).
   - Khoa,Bộ môn.
   - Lưu ĐT, HCTH                                                                                                
                                                                                                                          
                                                                                                            TS. Phạm Tấn Hạ

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 23231572
Đang online : 27
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS